Niniejszym informujemy, że w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, Administrator zbiera dane w zakresie, który jest niezbędny do świadczenia określonych usług, wybieranych przez Państwa. Jednocześnie Administrator zbiera dane o aktywności Państwa na naszej stronie internetowej. Mając powyższe na uwadze informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie, celach i w sposób wskazany poniżej.

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sweet Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Powstańców Śląskich 124 lok. 149 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000727685, NIP 5223004262, REGON 146575990.

II. Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

– telefonicznie :+48 887-887-514

– pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sweetgallery.pl

– pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane wszystkich osób korzystających z naszej strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje bez skonkretyzowanych podstawowych danych osobowych lub po skorzystaniu z formularza kontaktowego ze skonkretyzowanymi danymi osobowymi) przetwarzane są przez Administratora:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści na naszej stronie internetowej ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– analiza i statystyka ruchu na naszej stronie internetowej, ponieważ jest to uzasadniony interes Administratora polegający na monitorowaniu aktywności i funkcjonalności naszych usług – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, ponieważ jest to uzasadniony interes Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym oraz marketingu bezpośredniego;

– w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym poprzez rejestrację w formularzu kontaktowym, rozmów telefonicznych oraz marketingu bezpośredniego, świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych;

– w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

IV. Automatyzacja i profilowanie.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Państwa danych osobowych (art. 22 RODO).

V. Kategorie danych.

W związku z przekazaniem nam przez Państwa danych osobowych (przy użyciu formularza kontaktowego) przetwarzane będą następujące kategorie danych:

– podstawowe dane identyfikacyjne (w tym dane zarejestrowanej działalności gospodarczej);

– dane dotyczące zamieszkania;

– numer telefonu kontaktowego (o ile został podany);

– inne dane podane przez Państwa;

VI. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

– z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

– informatyczne;

– płatnicze;

– księgowo – finansowe;

– prawne;

– audytorskie i kontrolne;

Podmiotom współpracującym (podmioty, które biorą udział w wykonywaniu łączących nas umów):

– centra handlowe;

– doradcy leasingowi i finansowi;

– podmioty wynajmujące powierzchnie handlowe;

– podmioty obsługujące rynek nieruchomości związany z lokalizacją punktów gastronomicznych;

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres:

– do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją łączących nas umów w okresie ich obowiązywania jak i po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu (gwarancja, rękojmia, odszkodowanie);

– do wycofania zgody, o ile została takowa uprzednio wyrażona i jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych;

IX. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych (jeżeli w Państwa ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora Danych, z którym kontakt jest możliwy pod danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I i II powyżej.

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie Państwa.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowe jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym danych dotyczących miejsca zamieszkania (województwo/miejscowość), zawarcie umowy i jej dalsze wykonywanie będzie niemożliwe.

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgód na przesyłanie informacji marketingowych oraz handlowych, w tym zgód na przesyłanie tych informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania umów, jednak brak wyrażenia zgody może powodować utrudnienia w zakresie komunikacji o nowych ofertach i produktach.